T&Cs  

Ι. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Callspot
 

Η Callspot Cloud Technologies IKE θεωρεί ότι όλοι οι χρήστες της έχουν διαβάσει τους όρους χρήσης και συμφωνούν με αυτούς.

 

ΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΕΥΘΥΝΗ
 

Η υπηρεσία Callspot αποτελεί on line εφαρμογή βασισμένη στη λειτουργία του διαδικτύου. H  Callspot Cloud Technologies IKE παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες της, με χρέωση που εξαρτάται από τη χρήση της υπηρεσίας. H  Callspot Cloud Technologies IKE παρέχει στους επισκέπτες των ιστοσελίδων εταιριών που χρησιμοποιούν την λύση Callspot τη δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα με τις προαναφερόμενες εταιρίες, χρησιμοποιώντας απλά την τηλεφωνική τους συσκευή, κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας, απαλλάσσοντας αυτούς από το κόστος κλήσεων, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης.

 

Η παρεχόμενη υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του πελάτη της Callspot Cloud Technologies IKE που διαθέτει την υπηρεσία και των πελατών του τελευταίου. Το κόστος της κλήσης καλύπτεται πλήρως από τον πελάτη της Callspot Cloud Technologies IKE, βάσει του προαγορασμένου από την Callspot Cloud Technologies IKE, χρόνου ομιλίας και για το εύρος που αυτός καλύπτει. H Callspot Cloud Technologies IKE υποχρεούται στην παροχή ενημέρωσης στον πελάτη που διαθέτει την υπηρεσία, αναφορικά με τον αριθμό, τη διάρκεια και την κατάσταση των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν, μέσω της εφαρμογής, από τελικούς χρήστες / πελάτες του.

 

Η Callspot Cloud Technologies IKE σε καμία περίπτωση:

 

  • δεν συνδέεται νομικά ή άλλως, πέραν της σύμβασης πώλησης χρόνου ομιλίας, με τον πελάτη της που έχει ενσωματώσει τη λύση Callspot.

  • δεν ευθύνεται για τις δραστηριότητες του πελάτη της,

  • δεν συμμετέχει στις συνομιλίες μεταξύ του καλούντος επισκέπτη και του καλουμένου πελάτη της,

  • δεν γνωρίζει και δεν της γνωστοποιείται το περιεχόμενο των συνομιλιών καθ’ οπιονδήποτε τρόπο ή χρόνο, καθόσον η μόνη συμμετοχή της Callspot Cloud Technologies IKE στη διαδικασία Callspot, είναι η παροχή της τεχνικής υποστήριξης, του λογισμικού της εφαρμογής και των τεχνικών μέσων για την παροχή της τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, την οποία με τη σειρά της εξασφαλίζει από τρίτους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους τον χρόνο τηλεφωνικής επικοινωνίας. Ως εκ τούτου, η Callspot Cloud Technologies IKE, η οποία έχει αναπτύξει την εφαρμογή Callspot, δεν παρέχει, όμως, αυτοτελώς τηλεπικοινωνιακό έργο, δεν εγγυάται, ευθύνεται ή ρυθμίζει την ποιότητα, πιστότητα, συνεχή παροχή των υπηρεσιών των τρίτων τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Η Callspot Cloud Technologies IKE δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα στη λειτουργία των τηλεφωνικών γραμμών ή του δικτύου κι εν γένει του συστήματος ηχοπληροφόρησης, όπως προσωρινές διακοπές, οι οποίες οφείλονται σε υπαιτιότητα, εμπίπτουν σε αρμοδιότητα, ευθύνη ή σφαίρα επιρροής τρίτου παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είτε συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, είτε οφείλονται σε απρόβλεπτες βλάβες στον εξοπλισμό ήχο πληροφόρησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν απρόβλεπτες βλάβες ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει άμεσα το χρήστη και να αποκαταστήσει εντός εύλογου χρόνου την βλάβη.

 

H Callspot Cloud Technologies IKE συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο όσα δεδομένα εισάγει ο εγγεγραμμένος χρήστης ως Διαχειριστής καθώς και για λόγους ασφαλείας δεδομένα περιήγησης και δραστηριότητας του χρήστη.

 

Tα προσωπικά δεδομένα που δύναται να συλλέξει η Callspot Cloud Technologies IKE από το χρήστη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες:

 

Αναγνωριστικό Χρήστη ( Τηλέφωνο, Username, Password, Email )

Στοιχεία Τιμολόγησης Χρήστη ( Όνομα, Διεύθυνση Τιμολόγησης, Λογαριασμός Τράπεζας )

Αριθμούς Τηλεφώνων Τελικών Χρηστών

Ονοματεπώνυμο Τελικών Χρήστών

Δεδομένα Επικοινωνίας ( Αριθμοί Τηλεφώνου, Διάρκεια , … )

Ιστορικό χρήσης Υπηρεσίας

Αναγνωριστικά στοιχεία Χρήστη κατά την περιήγηση ( IP, Cookie )

H Callspot Cloud Technologies IKE για τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει δημοσιευμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον ιστότοπο callspot.co καθώς και στον ιστότοπο της Υπηρεσίας την οποία η Callspot Cloud Technologies IKE LTD θεωρεί πως ο χρήστης έχει προσεκτικά διαβάσει και αποδεχτεί ρητώς.

 

ΙΙI. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 

Η Callspot Cloud Technologies IKE αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των τηλεφωνημάτων στα δίκτυα των εταιρειών τηλεφωνίας και δεν ευθύνεται για την αποτυχία ή καθυστέρηση παράδοσης ή αλλοίωση κάποιου εξ αυτών.

 

Η επιτυχημένη και έγκαιρη παράδοση εξαρτάται από:

 

  • Το αν το δίκτυο στο οποίο τερματίζεται η κλήση είναι διαθέσιμο.

  • Αν η κλήση είναι προς δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, το κινητό του παραλήπτη να είναι ανοιχτό και να έχει βρίσκεται εντός δικτύου.

  • Το αν τα δίκτυα είναι υπερφορτωμένα ή όχι.

 

Κατά συνέπεια η Callspot Cloud Technologies IKE δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη έγκαιρη, καθυστερημένη ή αποτυχημένη δημιουργία κλήσεων. Για κάθε κλήση που δημιουργείται, διατηρείται κι αναλυτικό ιστορικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις τηλεπικοινωνίες


Η Callspot Cloud Technologies IKE προβαίνει πλήρως, εμπροθέσμως και προσηκόντως στις ενέργειες συντήρησης και διασφάλισης διαθεσιμότητας του δικτυακού τόπου callspot.co. Οι χρήστες παρά ταύτα αποδέχονται ότι η Callspot Cloud Technologies IKE δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, ενέργειες των παρόχων δικτύου, τον αριθμό χρηστών του ιστοτόπου σε δεδομένη χρονική στιγμή ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου η Callspot Cloud Technologies IKE ουδόλως ευθύνεται για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη,) προερχόμενη από τη χρήση του δικτυακού τόπου ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση η Callspot Cloud Technologies IKE διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του δικτυακού τόπου για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.